Uudenmaan alaosaston säännöt

Print
Published Date

SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS RY:N UUDENMAAN ALAOSASTON SÄÄNNÖT (hyväksytty vuosikokuksessa 11.2.2014)

1§ Alaosaston nimi on Suomen Rottweileryhdistys ry:n Uudenmaan alaosasto ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Uudenmaan alaosaston toiminta-alue käsittää Uudenmaan alueen, pois lukien Länsi-Uudenmaan alaosaston toiminta-alueen.

3§ Alaosaston tarkoituksena on toiminta-alueellaan ylläpitää rottweiler-harrastusta ja ohjata jäseniään kouluttamaan ja kasvattamaan koiriaan oikein.  Tähän päämääräänsä alaosasto pyrkii erilaisten koulutusten, kurssien, neuvottelujen, kokeiden ja näyttelyiden avulla.

4§ Alaosasto on Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 9.§:n tarkoittama alaosasto.

5§ Alaosaston jäseniä ovat alaosaston toiminta-alueella asuvat Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 6. pykälän mukaiset henkilöjäsenet. Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitus voi anomuksesta hyväksyä jäsenen kuulumisen vain pääyhdistykseen tai toiseen alaosastoon kuin mihin tämä asuinpaikkansa mukaan kuuluisi. 

Suomen Rottweileryhdistys ry tukee alaosastoa toimintamäärärahalla, jonka maksuperusteet ja -määrän päättää Suomen Rottweileryhdistys ry.

6§ Alaosastoa edustaa sen hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen (6-10) varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan alaosaston vuosikokouksessa. Hallituksesta ovat erovuorossa vuosittain puheenjohtaja ja puolet varsinaisista jäsenistä, viimeksi mainitut ensikertaa arvalla, sen jälkeen vuorollaan. Varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus keskuudestaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin. Alaosaston nimen kirjoittavat ja laskut maksettaviksi hyväksyvät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Alaosaston hallitus voi valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan ja kuittaamaan pankkiin tallennettuja alaosaston varoja.

7§ Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

8§ Alaosaston vuosikokous pidetään helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä 2 ääntenlaskijaa
  • Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa
 4. Asialistan hyväksyminen
 5. Toimintakertomuksen hyväksyminen
 6. Tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto
 7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 8. Toimintasuunnitelma
 9. Talousarvio
 10. Alaosaston toiminnantarkastajien valinta
 11. Alaosaston hallituksen puheenjohtajan valinta
 12. Alaosaston hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 13. Muut asiat
  • Alaosaston jäsenten esittämät asiat
  • Palkitseminen

9§ Alaosaston toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi.

10§ Kutsu varsinaisiin alaosaston vuosikokouksiin on hallituksen toimesta julkaistava Suomen Rottweileryhdistys ry:n edeltävän vuoden lehdessä numero 6. Ylimääräisiin alaosaston yleiskokouksiin on lähetettävä kutsu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

11§ Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

12§ Alaosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja toimintakertomus on viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta toimitettava toiminnantarkastajille, joiden on annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Alaosaston kokouksessa käsitellyt toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen pöytäkirja on toimitettava Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitukselle helmikuun 28. päivään mennessä.

13§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa alaosaston kokouksessa, jolloin muutoksen puolella pitää olla vähintään ¾ läsnä olevista jäsenistä. Muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa, muutosehdotukset on tehtävä kirjallisesti ja ne on toimitettava neljätoista (14) päivää ennen kokousta hallituksella, joka esittää ne oman lausuntonsa ohella kokoukselle. Sääntöjen muutokselle on hankittava SRY:n hallituksen hyväksyntä.

14§ Alaosaston purkautumista tarkoittava kysymys on ratkaistava kahdessa kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa ja purkautumispäätökseen vaaditaan vähintään 5/6 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Purkautumisasian käsittelystä on mainittava kokouskutsuissa.

15§ Jos alaosasto purkautuu, sen omaisuus lankeaa Suomen Rottweileryhdistys ry:lle.

16§ Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

hostgator coupon or play poker on party poker

Alaosasto tarjoaa

 • tottelevaisuus- ja teoriakoulutusta 
 • tapakoulutusta 
 • kerhoiltoja ja luentoja 
 • harrastusmahdollisuuksia esim. haku, metsä- ja erikoisjälki, suojelu jne.
 • harjoitusleirejä 
 • ulkomuodontarkastuksia 
 • kysynnän mukaan harjoituksia mm. TOKO ja näyttelykäyttäytymisessä

Rottweiler on koira, joka kaipaa toimintaa. Uudenmaan alaosasto on tehnyt parhaansa, jotta Sinulla olisi mistä valita.  Ota yhteyttä ja tule mukaan! Tämä harrastus vie mukanaan!

Koulutuskentän osoite:

Tallimäentie, Petikko, Vantaa.
Ulkoilualueen parkkipaikalta kulkee hiekkatie pohjoiseen, kentälle matkaa noin 500m.

 

Alaosaston pankkiyhteys:
Handelsbanken 313130-1070168

IBAN: FI58 3131 3001 0701 68
BIC: HANDFIHH

 

Copyright 2011 SRY Uusimaa - Säännöt. Suomen Rottweileryhdistys Uudenmaan alaosasto
Joomla Templates by Wordpress themes free